ระบบบริการการศึกษา
IMAGE การบรรยายพิเศษ ในโครงการหลักสูตรพัฒนาครู 4 ปี อิงสมรรถนะ
Wednesday, 06 March 2019
หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》วันที่ 8 กุมภาพันธ์... Read More...
IMAGE วันครู 2562
Wednesday, 30 January 2019
หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》กิจกรรมวันครู 2562   Read More...
IMAGE สัมมนากลางภาค 2562
Wednesday, 30 January 2019
หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》สัมมนากลางภาค 2562 Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 93
Friday, 15 March 2019
*** กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน... Read More...
IMAGE ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นปีที่ ๑ - ๓
Sunday, 15 July 2018
ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวใหม่

09 ต.ค. 61  แผนพัฒนาคุณภาพจากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
20 ก.พ. 61  ปฐมวัยคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดเล่านิทานอาเซียน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ new
19 ก.พ. 61 แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตร-เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรพัฒนาครู
22 ม.ค. 61เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
23 พ.ย. 60  แนวทางการสมัครสอบครูคืนถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก Download
31 ส.ค. 60  แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ improvement ระดับหลักสูตร คลิก Download
05 ก.ย. 60 สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม 9 มาตรฐานทุกรุ่น สามารถติดต่อขอรับวุฒิบัตรการเข้าอบรมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการเเละวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ คุณปิยะลักษณ์ แสนคำ โทร 0980963020
23 ส.ค. 60 แบบสำรวจการใช้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23 ส.ค. 60 แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทักษะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
06 มิ.ย. 60 ประกาศให้ผู้เข้าอบรม 9 มาตรฐานมารับวุฒิบัตร ตามรุ่นการอบรม
03 มิ.ย. 60  ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 76 สามารถดาวน์โหลดภาพการรับวุฒิบัตร

06 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาประเภทคณาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา ประเภทคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์แทนตำแหน่งที่ว่าง
25 ม.ค. 60 รับสมัครเข้าเรียนครู สควค. 2560
07 พ.ย. 59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง
07 พ.ย. 59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อชุดควบคุมการนำเสนอผู้เรียน พร้อมติดตั้ง
26 พ.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรคณะครุศาสตร์
25 ก.พ. 59 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่3 ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 58 รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ปรับปรุงล่าสุด พ.ค.58)
15 ก.ค. 58 ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558
30 มิ.ย. 58 การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2558

EDU LINK

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัย

 

02 ก.ค. 60 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีการศึกษา 2561…
02 ก.ค. 60 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561…
02 ก.ค. 60 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560 
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560
02 ก.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
02 ก.ค. 60 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd TECHCON 2017 & 1st ITECH 2017) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
02 ก.ค. 60 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
02 ก.ค. 60 มาตรฐานการวิจัย

 
 

02 ก.ค. 60 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560 
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560
02 ก.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
02 ก.ค. 60 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd TECHCON 2017 & 1st ITECH 2017) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

คณะครุศาสตร์เป็นคณะชั้นนำของการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครูประจำการ ผลิตงานวิจัยแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ มีวัฒนธรรมการทำงานอันดีงาม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สายตรงคณบดี

คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บริการมหาวิทยาลัย

 

  • เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
  • ระบบบริการการศึกษา
  • ระบบประเมินผลการเรียนการสอน (ประเมินอาจารย์ผู้สอน)
  • ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์ [โลโก้บ้านของครู]

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 และ ฉบับ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ทุน สควค.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

Play video

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย