image01

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม
image02

ส่งบทความออนไลน์

ท่านสามารถส่งบทความมายังกองบรรณาธิการได้

ตามรูปแบบที่กำหนดโดยส่งหนังสือนำและบทความฉบับเต็ม

อ่านเพิ่มเติม
image03

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อการศึกษา

♦ วัตถุประสงค์

1. เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ทางการศึกษา และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ต่อวงการศึกษา
2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม


♦ ขอบเขตของวารสาร

บทความที่ทางวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะพิจารณารับตีพิมพ์ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


♦ เกณฑ์คุณภาพวารสารครุศาสตร์

1. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
1.1 กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยจำนวน.7.ท่าน
1.2 กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย.11.ท่าน
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย รวม 2 ท่าน
3. กำหนดการจัดทำ ปีละ 2 ฉบับ
3.1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ของทุกปี
3.2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี
กำหนดแล้วเสร็จในแต่ละฉบับ ภายในเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี


♦ บรรณาธิการวารสาร ♦

team 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสังกัด สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประสบการณ์ทำงาน
★ 2530-2541 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สปช. กระทรวงศึกษาธิการ
★ 2542-2548 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สปช. กระทรวงศึกษาธิการ
★ 2549-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
★ 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ศษ.ด.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ปริญญาโท ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ปริญญาตรี วท.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ

สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

โทรศัพท์ : 043- 712622 , 084-2705056

E-mail : poosit.boon07@gmail.com

ผู้ช่วย / กองบรรณาธิการ

project 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

ค.บ.สาขาวิชาภาษาไทย
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
ปร.ด.ไทยศึกษา
project 4

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม

พยาบาลศาสตร์
กศ.ม.การศึกษาพิเศษ สาขาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ปร.ด.การบริหารพัฒนา
project 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช

กศ.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.วิทยาศาสตร์การศึกษา:เน้นฟิสิกส์
DODT.(Doctor of Organization Development and Tranformation)
 • project 1

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • project 4

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม

  กองบรรณาธิการ (ภายใน)

 • project 5

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช

  กองบรรณาธิการ (ภายใน)

service 3

สมัครสมาชิก

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความมาตีพิมพ์กับทางคณะครุศาสตร์ *กรุณาสมัครสมาชิก*

สืบค้นบทความ

ขั้นตอนการส่งบทความ

☆ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์

1. เลือกเมนูลงทะเบียนส่งวารสารที่หน้าหลักเว็บไซต์
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว
3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้องตามที่ระบบกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบสำหรับจัดส่งวารสาร
4. โปรดจดจำ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ตรวจสอบสถานะวารสารของท่าน
5. ศึกษาการจัดส่งวารสารเพื่อเสนอตีพิมพ์ โดยการ Login เข้าระบบสำหรับส่งวารสาร

อัตราค่าตีพิมพ์

# รายการ หน่วย ราคา
1 ค่าสมาชิก ปีละ 600 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 บุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทความภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท
บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 3,500 บาท
2.2 บุคคลทั่วไป
บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท
บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,500 บาท

กองบรรณาธิการ

มือถือ 0833476988
อีเมล : witchudaaim2534@gmail.com
โทรศัพท์ - (043) 742-622, (043) 722-118 ต่อ 180

โทรสาร - (043) 713-622


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/edu/public_html/journal/index.php:934 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/edu/public_html/journal/index.php on line 934