คณะผู้บริหาร

คณบดี คณะครุศาสตร์

อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อรวรรณ เจริญรัตน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อภิรัตน์ พุทธิดิลก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สำนักงานคณบดี

นางกมลพร ขรรค์ทัพไทย
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี