แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2565

“คณะครุศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายผลิตและพัฒนาครู”

ปณิธาน (Resolution)
ความรู้คู่คุณธรรม

ปรัชญา (Philosophy)
ผลิตบัณฑิตดี เก่ง มีคุณภาพ สู่มาตรฐานวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรต่นแบบด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มีความรู้คู่คุณธรรม นําท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์ (Identity)(นักศึกษา)
นวัตกรสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาท่องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได์กําหนดพันธกิจที่สําคัญเพื่อสนองต่อนโยบายและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานวิชาการ และมาตรฐานวิชาชีพ
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย การบูรณาบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานงานวิจัย
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดําริ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล