แผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล