In NewsFebruary 5, 20241 Minute

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกสาขาวิชา ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน จนสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี