In NewsFebruary 5, 20241 Minute

การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคาม เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ออกหน่วยบริการเชิงรุก ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ณ ลานหน้าห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคามจะให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต สุขภาพจิต ยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ตามวันและเวลาของคณะนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่รับการตรวจ