In NewsFebruary 5, 20241 Minute

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 25 ม.ค – 5 ก.พ. 67

วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดพิธีส่งตัวนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” รอบมหกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ผู้ฝึกสอนกีฬา ร่วมส่งตัวนักศึกษาในครั้งนี้
ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 27 มกราคม 2567- 5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต นักศึกษา และบุคลากรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษาที่ เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความเป็นเลิศด้านกีฬา สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง และสถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา