In NewsFebruary 5, 20241 Minute

โครงการ ค่ายครูสู่ชนบท (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สโมสรนักศึกษาคระครุศาสตร์ จัดโครงการค่ายครูสู่ชนบท (พี่สอนน้อง) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของจิตอาสาที่มีต่อชุมชน เกิดความรักสามัคคี เรียนรู้วิถีชุมชนและสถานศึกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน