In NewsFebruary 7, 20241 Minute

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) อันเป็นเกียรติยศและเชิดชูยิ่ง