In NewsMarch 20, 20241 Minute

บรรยากาศการสอบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

บรรยากาศการสอบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
Part ข้อสอบ ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น2 เวลา 08.00-10.30 น.
1. ข้อสอบวัดแววความเป็นครู
2. ข้อสอบวัดสมรรถนะวิชาเอก

Part สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 8 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป