In NewsMarch 26, 20241 Minute

การพัฒนานักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้จัดกิจกรรม โครงการ การพัฒนานักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ