In NewsMarch 26, 20241 Minute

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

   ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (รูปแบบสำหรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA) ณ ห้องประชุมชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม