In NewsMarch 28, 20241 Minute

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ได้เห็นชอบ

เรื่อง การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด และให้ผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างโดยงดรับของขวัญของกำนัลและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ทั้งนี้
ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดทางวินัยอย่างหนึ่งทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้นสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศเจตนารมณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง เป็นไปตามแนวนโยบาย เป็นการป้องกันการทุจริต และพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปลอดสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด

จากการปฏิบัติหน้าที่หรือเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ (No Gift Policy)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเนตรชนก จันทร์สว่าง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม