In NewsMay 7, 20241 Minute

การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานด้วยการจัดการเรียนรู้ PTRU Model

วันที่ 22 เมษายน 2567 อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่นคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานด้วยการจัดการเรียนรู้ PTRU Model จัดโดยคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมจิตศึกษา 208 อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม