In NewsMay 7, 20241 Minute

โครงการพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 18 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยอาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม