In NewsMay 7, 20241 Minute

สืบเส้นทางราชมรรคา สู่อโรคยาศาลา สรงสักการะ กู่บ้านเขวา

วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ ปรางค์กู่บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสง สี เสียง “สืบเส้นทางราชมรรคา สู่อโรคยาศาลา สรงสักการะ กู่บ้านเขวา” โดยมี อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขวา ให้การต้อนรับและ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยประเพณีสรงกู่บ้านเขวาเป็นประเพณีในฮีตสิบสองที่ชาวบ้าน ในตำบลเขวา ได้ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน โดยการทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป การขอขมาและขอพรต่อเจ้าพ่อปรางค์กู่ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการบริการวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ทั้ง 9 คณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่น สู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งออกในประเทศ
ภายในงานยังได้มีการแสดงมหกรรม แสง สีเสียง ภายใต้ชื่อ “สืบเส้นทางราชมรรคา สู่อโรคยาศาลา สรงสักการะ กู่บ้านเขวา” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา พร้อมทั้งหน่วยงานให้บริการหลักคือ สำนักบริการวิชาการ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากร, นักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ , คณะนิติศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม