ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับที่ ๑

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) (ฉบับที่ ๑)
-----------------------

        เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน จึงมีความจำเป็นในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -1๙) ฉบับที่ ๕ เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) คณะครุศาสตร์จึงขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
          ข้อ ๑ การปฏิบัติงานที่บ้าน ตามประกาศฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก ซึ่งไม่ถือเป็นวันลา และไม่เป็นการขาดการปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่พักอาศัยและต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของต้นสังกัด รวมถึงประกาศของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้านให้ถือว่า มีหน้าที่เสมือนการปฏิบัติราชการปกติในช่วงเวลาปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ให้บุคลากรเปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทางออนไลน์เสมอ พร้อมปฏิบัติงานเมื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะครุศาสตร์มีคำสั่งหรือมีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
          ข้อ ๒ บุคลากรคณะฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้าน เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์
          ข้อ ๓ บุคลากรคณะฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ลงเวลาปฏิบัติงานเมื่อกลับเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ให้ระบุหมายเหตุว่า “ปฏิบัติงานที่บ้าน” โดยใช้รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติงานด้วยลายมือชื่อในแบบลงเวลาปฏิบัติงานปกติ
          ข้อ ๔ การลา การขอไปปฏิบัติงาน บริการวิชาการ และวิจัย ของบุคลากรคณะฯ ให้ปฏิบัติงานดำเนินการลา และการขอไปปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการลา ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ
          ข้อ ๕ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้ให้ดำเนินการ ดังนี้
              ๕.๑ การบริหารจัดการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
                 ๑) อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบคณะครุศาสตร์ ให้เปิดประตูเข้าออกทางเดียว
                 ๒) จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ที่หน้าประตูทางเข้า
                 ๓) จัดให้มีเจลล้างมือตั้งวางจุดสำคัญ เช่น ประตูทางเข้า ที่ลงเวลาบุคลากร ห้องสำนักงาน
                 ๔) กำกับแม่บ้านเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร
                 ๕) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับบุคลากร ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด เช่น ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาด สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในที่มีคนรวมกันจำนวนมาก ๆ เว้นระยะห่างกัน ๒ เมตร ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
              ๕.๒ บุคลากรสายวิชาการ
                 ๑) คณาจารย์สายวิชาการหยุดดำเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกรูปแบบ ทุกหลักสูตรให้ปรับเป็นรูปแบบไม่เข้าชั้นเรียน เช่น ออนไลน์ โครงงาน การมอบหมายงาน กรณีศึกษา ฯลฯ
                 ๒) ให้ทุกหลักสูตรวิชาพิจารณายกเลิกการฝึกประสบการณ์สอน การฝึกงานทุกรูปแบบหรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมแทน
                 ๓) คณะครุศาสตร์หยุดให้บริการการใช้ห้องประชุม ห้องเรียนทุกห้อง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือประกาศเป็นอย่างอื่น หากมีการใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถือเป็นความผิด
                 ๔) บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา สามารถติดต่อราชการ ส่งเอกสารทางราชการและอื่น ๆ ได้ที่สำนักงานโดยตรงหรือระบบออนไลน์ทุกรูปแบบของคณะฯ ขอความร่วมมือบุคลากรสายวิชาการติดตามข่าวสารของคณะฯ ผ่านกลุ่ม Line Facebook และเว็บไซต์
                 ๕) การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ภายใต้ขอบเขตและรายละเอียดภารกิจที่คณะฯ กำหนด (TOR ข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชา) โดยไม่ต้องลงเวลาที่สำนักงาน แต่ต้องมาลงเวลาภายหลัง หากกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือคณะมีกิจกรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
                 ๖) ให้บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด หากมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติมให้ติดต่อกับคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
              ๕.๓ บุคลากรสายสนับสนุน
                 ๑) บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ให้ปฏิบัติราชการปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส ให้บุคลากรสายสนับสนุนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ตามกลุ่มงานโครงสร้างคณะฯ ต้องมีบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการติดต่อประสานงานของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ และกรณีที่มีคำสั่งให้บุคลากรสายสนับสนุนมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน บุคลากรทุกคนต้องมาปฏิบัติงานได้ทันที
                 ๒) ให้ปฏิบัติงานตามตารางเวลาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
                 ๓) ในวันที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ขอให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งของตน (Work from Home) โดยไม่ให้งานในหน้าที่ขาดตกบกพร่อง
          ข้อ ๖ การใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ รวมทั้งประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในอนาคต
          ข้อ ๗ ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศให้คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
          ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

              ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยโท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐชัย จันทชุม)
คณบดีคณะครุศาสตร์