คณะกรรมการประจำคณะประจำคณะประจำคณะ

Image
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี
คณบดี
ประธานกรรมการ
2
อาจารย์จีระนัน  เสนาจักร์
รองคณบดี
กรรมการ
3
อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น
รองคณบดี
กรรมการ
4
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม
รองคณบดี
กรรมการ
5
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
6
อาจารย์ ดร.จรูญ เบญมาตย์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
7
อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา
ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการ
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิไล  ดอกไม้
ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการ
10
อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์  เขจรภักดิ์
ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการ
11
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุริยา  สมาน
ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการ
12
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14
ดร.ครรชิต  วรรณชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15
อาจารย์สุรศักดิ์  หาญธีระพิทักษ์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
กรรมการและเลขานุการ