คณะกรรมการประจำคณะประจำคณะประจำคณะ

Image
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
คณบดี
ประธานกรรมการ
2
อาจารย์ ดร.ปวริศ  สารมะโน
รองคณบดี
กรรมการ
3
อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
รองคณบดี
กรรมการ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
รองคณบดี
กรรมการ
5
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
6
อาจารย์ ดร.จรูญ เบญมาตย์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
7
อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการ
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี
ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการ
11
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12
ศาสตราเมธี ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14
ดร.ครรชิต  วรรณชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15
อาจารย์สุรศักดิ์  หาญธีระพิทักษ์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
กรรมการและเลขานุการ
Image

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล

สำหรับนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

เกี่ยวกับเว็บไซต์