แผนที่และแผนผังแผนที่และแผนผังแผนที่และแผนผังแผนที่และแผนผังแผนที่และแผนผังแผนที่และแผนผังคณะครุศาสตร์

Image
สถานที่ตั้งคณะครุศาสตร์ : หมายเลข 1 - อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์
ขอบคุณกราฟฟิกแผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เข้าถึงได้จาก www.rmu.ac.th/map)
map-2017-02-detail.jpg

แผนที่ (Google Maps)