คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

FACULTY OF EDUCATION - RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY

ปณิธาน/Resolution

ความรู้คู่คุณธรรม

ปรัชญา/ Philosophy

ผลิตและพัฒนาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์/Vision

คณะครุศาสตร์ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน
(Faculty of Education forTeacher-Profession Producing and Developing through Social Acceptance underSustainability)

คำอธิบายวิสัยทัศน์ (Vision Explanation)

1. ต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพหมายถึง คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ

2. การยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน หมายถึงคณะครุศาสตร์เป็นที่ยอมรับในการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้ฐานความรู้ ยึดแนวทางตามพระราชดำริและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์/Uniqueness

คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครูคุณภาพที่ซึมซับองค์ความรู้ของศาสตร์สากลและท้องถิ่นร่วมกัน
(A Source for Assimilation of teacher profession within global and local integration)

อัตลักษณ์/Identity

นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีแรงบันดาลใจสู่ครูมืออาชีพ ประกอบด้วย คุณธรรมลุ่มลึกองค์ความรู้ สามัคคี และความรับผิดชอบ (Inspiration toward teacher profession under Ethics, Deep,Unity and Responsibility)

:  Inspiration toward teacher profession

E : Ethics

: Deep (Local- GlobalContent Pedagogy and Context  teacher knowledge)

: Unity and responsibility

พันธกิจ/Mission

1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

2. วิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

3. สร้างเครือข่ายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล