แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์

          คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ดำเนินการปรับทิศทางในการจัดการศึกษา ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจฐานความรู้ เทคโนโลยี และสังคมยุคดิจิทัลการพัฒนาองค์กรและกำลังคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) นโยบายการพัฒนาของประเทศ Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาระยะ 15 ปี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการกำลังคนของการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่และประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการดูแลและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          การพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้มีศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของตนเองคณะฯ จำเป็นต้องบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย มีความยืดหยุ่น รวดเร็วและโปร่งใสจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการทำ SWOT ได้สรุปประเด็นปัญหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสไว้ในภาคผนวก จากข้อมูลดังกล่าวคณะฯจึงได้นำมาใช้ในการจัดการปรับทิศทาง วิสัยทัศน์เป้าหมาย นโยบาย พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ระยะ 20ปี (พ.ศ.2560-2579)โดยกำหนดกรอบเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ระยะ

          ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564   ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า  “คณะครุศาสตร์ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ” หมายถึง คณะครุศาสตร์จะต้องเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมผลิตและพัฒนาครู  โดยคณาจารย์และบุคลากร ตระหนักร่วมกันในการผลิตและพัฒนาครู ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ความรู้ในเนื้อหาเฉพาะ (Content Knowledge) ศาสตร์การสอน (Pedagogy) และคุณลักษณะความเป็นครู (Context Teacher Knowledge)

             กำหนดเป้าหมาย : : คณะครุศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโดยบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

          ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า “คณะครุศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายผลิตและพัฒนาครู” หมายถึง  คณะครุศาสตร์ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูบนฐานความรู้และนวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายมีคุณภาพในการผลิตและพัฒนาครูร่วมกัน

               กำหนดเป้าหมาย : : คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการบริหารจัดการร่วมกับโรงเรียน/ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเสริมสร้างพลังการผลิตและพัฒนาครู

          ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570-2574  ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า “คณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู” หมายถึง คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ

               กำหนดเป้าหมาย : : คณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบในการศึกษา วิจัย ยกระดับคุณภาพ สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นด้านการผลิตและพัฒนาครู 

          ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575-2579 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า “คณะครุศาสตร์เป็นที่ยอมรับจากสังคมด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างยั่งยืน” หมายถึง  คณะครุศาสตร์เป็นที่ยอมรับในการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้ฐาน   ความรู้ ยึดแนวทางตามพระราชดำริและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน

               กำหนดเป้าหมาย : : คณะครุศาสตร์ได้รับการยอมรับจากสังคมในการผลิตและพัฒนาครู โดยยึดแนวทางตามพระราชดำริ ร่วมศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ นำสู่การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายและท้องถิ่น