พิธีส่งมอบหมายภาระงานภายใต้โครงสร้างของคณะครุศาสตร์ บ้านของครู

        เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม และทีมผู้บริหารชุดเดิม ได้ส่งมอบหมายภาระงานภายใต้โครงสร้างของคณะครุศาสตร์
บ้านของครู ให้กับผู้บริหารชุดใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี ซึ่งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คนใหม่และทีมผู้บริหารชุดใหม่ ร่วมรับมอบงาน เพื่อสานต่องานในภาระหน้าที่และจะทำให้คณะครุศาสตร์เดินหน้าพร้อมพัฒนาและทันสมัยในยุคปัจจุบัน