การสอนภาษาจีน จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยหลู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

    วันที่ 17 พ.ค  2564 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยหลู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการปรับลดค่าเทอมให้กับนักศึกษา และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยมี ผศ.กนกวรรณ  ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดการประชุม อาจารย์จีระนัน  เสนาจักร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสำพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ และคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เข้าร่วมประชุม