คณบดีคณะครุศาสตร์ เยี่ยมเยือนอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา(โรงยิมเนเซี่ยมหลังใหม่)

   วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.15  น. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน และประกันคุณภาพ อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น เยี่ยมคณาจารย์และบุคลากร สาขาพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการกีฬา ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา(โรงยิมเนเซี่ยมหลังใหม่) เพื่อสอบถามสภาพการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองระดับ ในโอกาสนี้ได้เข้ารับบริการใช้เครื่องตรวจวัดมวลกายเพื่อตรวจสุขภาพ และรับฟังการวิเคราะห์ผลการประมวลสุขภาพจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและรักษาสุขภาพต่อไป