การรายงานการตรวจสอบภายในปี 2563

    ในวันที่ 14-28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของคณะครุศาสตร์เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของหน่วย ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561