การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย North west Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

  วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 14.00 น. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย North west Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการปรับลดค่าเทอมให้กับนักศึกษา และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปอบรมกับมหาวิทยาลัยจีน โดยมี อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น รองคณบดีฝ่านบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์อาจารย์สุภาษา ภูพันนา รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ และคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์เข้าร่วมประชุม