คณะครุศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้ประเมินภายใน  ณ  ห้องประชุมตักสิลา ในการนี้ได้มีการประเมินภายในเต็มรูปแบบซึ่งคณะกรรมการที่มาประเมินได้ประเมินศักยภาพคณะครุศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินภายใน พร้อมรับคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการชุดดังกล่าว  เพื่อนำไปทบทวนและวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาคณะครุศาสตร์ต่อไปในอนาคต