การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขป้องกันโควิด (อสปค.)

      เมื่อวันพุธที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดโครงการ การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขป้องกันโควิด คณะครุศาสตร์ (อสปค.) ณ  ห้องประชุม ๒๐๘ ชั้น ๒ อาคาร ๑  คณะครุศาสตร์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความมั่นใจแก่ผู้มาติดต่อราชการในช่วงเปิดภาคเรียน และเป็นการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิตพร้อมให้เกิดความมั่นใจและอุ่นใจด้านความปลอดภัยของการคัดกรองระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙ แก่บุคคลภายในและภายนอกที่มาติดต่อราชการ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลมหาสารคามดำเนินการอบรมทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขการป้องกันและคัดกรองโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ตามหลักสูตรหัวข้อ ดังนี้

    1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส 2019       2.ระบาดวิทยาของไวรัสโคโรน่า 2019         3.แนวทางการคัดกรองโควิด-19        4.เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน    5.การตรวจวัดสัญญาณชีพ 

   6.การฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ                    7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                 8.วิธีการการใช้ชุด PPE ในการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัคร สาธารณสุขป้องกันโควิด คณะครุศาสตร์ (อสปค.)