โครงการพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

     ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญโดยใช้รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2564