การเตรียมความพร้อมบุคลากร สู่การพลิกโฉม มหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ภายใต้โครงการหลักการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโครงสร้างระบบกลไกลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ รองอธิการบดี ได้อธิบายวัตถุประสงค์ และรายละเอียดกิจกรรมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในช่วงเวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องตักสิลา ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ตึก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ที่เป็นผู้ผลิครูโดยตรง เพื่อไปพัฒนาด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่น ต่อไป