โครงการรบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและงบประมาณประจำปี 2564

      โครงการรบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและงบประมาณประจำปี 2564 โดยวิธี online ผ่านโปรแกรม Zoom และวิธี onsite ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุม ตักสิลา ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีของคณะให้สอดคล้องกับการจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อง่ายต่อการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระยะต่างๆ ในแต่ละปีด้วย