โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ น้อมวันทาบูชาครู (ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2564

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ น้อมวันทาบูชาครู (ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2564  โดยมี ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ น้อมวันทาบูชาครู (ไหว้ครู)  จากนั้นคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมเปิดโครงการและให้โอวาทผ่านโปรแกรม Zoom โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังคงรักษาไว้ ซึ่งความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์อย่างครบถ้วน หากแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดในรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากนิสิตผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19