เร้าพลังเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นประธานโครงการจัดการความรู้หลักสูตรการมีส่วนร่วมแบบสามเส้า (ครอบครัว  สถานศึกษาและชุมชน) เร้าพลังเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 13 ศูนย์ เพื่อเป็นการพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ให้มีความพร้อมและพัฒนาให้เด็กได้เกิดพัฒนาการของช่วงวัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต