การอบรมวิชาการ "การศึกษาฐานสมรรถนะในระดับอุดมศึกษา"

     วันที่ 30 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง "การศึกษาฐานสมรรถนะในระดับอุดมศึกษา"  ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom การอบรมครั้งนี้เป็นการ Re-Skill, Up-Skill ในระยะเริ่มต้นเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะครูของครู ซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี , ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญ ซึ่งเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้แก่ผู้ร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ในส่วนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนั้น เป็นหน่วยงานที่ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้มีคุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นศูนยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ ให้มีความรู้และสามารถในการใช้หลักสูตรดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนตามลำดับต่อไป