โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

      โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

     ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์  2565 รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  Zoom ณ ห้องตักสิลา ชั้น 4 อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏมหาสารคาม