โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด พ.ศ. 2565

  โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด พ.ศ. 2565

    ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องตักสิลา ชั้น 4 อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม