โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี)

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. ๕ ปี)  

   ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom