โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบริหารงานจัดการภายในองค์กรคณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบริหารงานจัดการภายในองค์กรคณะครุศาสตร์

   ฝ่ายบริหารและแผนงาน และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบริหารงานจัดการภายในองค์กรคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม