ประชุมหารือแนวการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)

ประชุมหารือแนวการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)
 
    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ร่วมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน