โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการ

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการ
    เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดพื้นที่ตำบลดำเนินโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการ โดยชุมชน ซึ่งโครงการนี้ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายปี และ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกับชุมชน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการโดยชุมชน ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม