พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตรจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ อาคารศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ตึก1 ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์