การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อพัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา ,พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ,พัฒนาการศึกษาโดยใช้ระบบICT เป็นฐานและสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้