คณะครุศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในโครงการการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2565 (QA_KM Day 2022)

   ในวันที่ 5 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในโครงการการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2565 (QA_KM Day 2022) โดยมีคณาจารย์ บ้านของครู คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และได้รับเกียรติบัตรในโครงการการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2565 (QA_KM Day 2022) ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพร้อมนำผลงานเสนอในครั้งนี้