คณะครุศาสตร์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕

คณะครุศาสตร์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕ 

     ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะครุสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าอาคาร ๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ในวันดังกล่าวทางคณะได้จัดพิธีทำบุญ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานและคณาจารย์ ถวายภัตตาหารเพล (ปินโต) และเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร ประพรมน้ำมนต์ และเจิมป้ายคณะครุศาสตร์ เป็นอันเสร็จพิธีทางพุทธศาสนาโดยงานดังกล่าวทางคณะได้เชิญอาจารย์ที่เกษียณอายุราชแล้ว มาร่วมงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์พร้อมได้ทำพิธีสงกรานต์ สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส และให้ความรู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ไทยด้วย