คณะครุศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ School Integrated Learning : SIL

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

(School Integrated Learning : SIL)โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู


   เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ ห้องรองศาสตราจารย์ ดร สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL) ต่อประธานในพิธี และในเวลานี้ทางคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ให้การผลิตและพัฒนาครู จึงถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งในการผลิตครูนั้นจะต้องดำเนินการภายใต้องค์กรวิชาชีพ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ตามข้อบังคับของคุรุสภาเป็นการฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยประสบการณ์จริง นักศึกษาได้มีโอกาสนำสิ่งที่ตนได้ศึกษาภาคทฤษฎีไปใช้กับสถานการณ์จริง และมีโอกาสได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติภารกิจที่แท้จริงของครู เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความเป็นครู รู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ได้เรียนรู้ระบบการจัดการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ทำงานร่วมกับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ตลอดจนเข้าใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นและชุมชน นักศึกษาครูต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีมาตรฐานตามประกาศคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนทั้งในระหว่างเรียนและฝึกเต็มรูปแบบ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจึงมีบทบาทในการพัฒนานักศึกษาครู โดยการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการผลิตและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในการผลิตครูคุณภาพให้กับท้องถิ่นและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพร้อมกัน
     การจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดทำขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ 18 เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เทศบาลเมืองพล และ โรงเรียนศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ระยะเวลาของความร่วมมือมีกำหนด 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในการผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาไทย
2) เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในสังกัดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูในท้องถิ่น
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูประจำการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)