โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

คณะครุศาสตร์เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
หลักสูตร "การบริหารหลักการสู่ความเป็นเลิศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"
วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รุ่นที่ 1