โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนร้อยแก่นสารสินธุ์  ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน  2565  ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม