การอบรม วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง

การอบรม วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง
หลักสูตรเยาวชนเมืองในวิถีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมือง
และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย
แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


      วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรม "วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง หลักสูตรเยาวชนเมืองในวิถีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาแกนนำในการเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง 209 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม