โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของครุศาสตร์"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏมหาสารคาม
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์"
วันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม